Zwolnienie pracownika z jego winy może nastąpić podczas jego nieobecności

Choć powszechnie panuje przekonanie, że nie można z pracownikiem rozwiązać umowy o pracę w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą albo urlopem nie zawsze zasada ta ma zastosowanie. Z analizy art. 41 Kodesku Pracy jakiej dokonała Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Brodowska wynika jedynie, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Mowa jest tu jednak wyłącznie o wypowiedzeniu umowy o pracę, a to zaledwie jeden z kilku sposobów na rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę.

Innym sposobem poza wypowiedzeniem jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i to z winy pracownika. Jeśli zatem jesteś pracownikiem uważaj - pracodawca choć w okresie Twojej choroby czy urlopu nie przyśle Ci wypowiedzenia może jednak wysłać Ci rozwiązanie bez wypowiedzenia jeśli w Twojej pracy doszuka się na tyle istotnych uchybień by to zrobić. Pamiętać jednak należy, że jeśli pozostajesz poza miejscem swojej pracy z powodu choroby lub urlopu doręczenie może zabrać trochę czasu. Jak na razie pracodawca nie może oświadczyć, że z Twojej winy rozwiązuje umowę o pracę elektronicznie (chyba, że dysponuje kwalifikowanym podpisem elektornicznym), więc zostaje mu poczta. Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z art. 61 § 1 k.c. oświadczenie złożone jest drugiej stronie (w tym pracownikowi) z chwilą gdy dochodzi do niej w taki sposób by mogła się ona zapoznać z jej treścią. Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Brodowska przypomina przy tym, że przesyłka pocztowa w razie nieobecności adresata i jego domownika podlega dwukrotniej awizacji przez co pozostaje w placówce pocztowej 14 dni, licząc od dnia gdy listonosz zapuka do drzwi pracownika z przesyłką od pracodawcy, rozwiązującego umowę o pracę bez wypowiedzenia. Ma to znaczenie, bowiem jak stanowi art. 52 § 2 Kodeksu pracy rozwiązanie unowy o pracę z winy pracownika nie może nastąpić później niż w ciągu miesiąca od uzyskania wiedzy przez pracodawcę o przyczynach uzasadniających rozwiązanie z Tobą umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zatem jeśli odbierzesz list od pracodawcy po 14 dniach od wizyty listonosza może okazać się, że pracodawca choć wysłał do Ciebie swoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę jeszcze przed upływem miesiąca od uzyskania wiedzy o Twoim zachowaniu, to jednak skutecznie doszło ono do Ciebie dopiero po upływie miesiąca i nie jest skuteczne.