Z umorzenia należności w ZUS przedsiębiorca nadal może skorzystać

Ustawa z dnia 09.11.2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012, poz. 1551 - tzw. ustawa abolicyjna) w art. 1 ust. 4 przewidywała, że o umorzenie niepłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne opłacane za siebie, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mogła wystąpić do ZUS w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy czyli w zasadzie do dnia 15 stycznia 2015 r. Jednak tzw. abolicja w pewnych okolicznościach obowiązuje nadal i może obejmować wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z możliwości jakie daje ta ustawa.

Po pierwsze zgodnie z art. 2 ust.  1 o umorzenie należności z tytułu składek, obejmujących okres od 01 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. ma prawo również wystąpić spadkobierca albo osoba trzecia (członek zarządu spółki kapitałowej, wspólnik spółki osobowej lub cywilnej), wobec których ZUS wydał decyzję o ich odpowiedzialności za te należności. W tym przypadku art. 2 ust. 3 ustawy abolicyjnej tym osobom daje możliwość złożenia wniosku do ZUS o umorzenie przeniesionych na nich należności składkowych w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wydanej wobec nich decyzji i to w sytuacji gdy decyzja ta zostanie wydana nawet po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W praktyce więc wydanie takiej decyzji teraz aktualizuje prawo do złożenia wniosku w ZUS o zastosowanie abolicji. Po drugie, co istotniejsze, jak stanowi art. 1 ust. 5 ustawy abolicyjnej, z umorzenia należności składkowych za wskazany okres skorzystać mogą także przedsiębiorcy, wobec których wydano decyzje o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym albo decyzję określającą wysokość zobowiązania za okres od 01 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Prawo do wystąpienia o abolicję w ZUS w tym przypadku przysługuje przedsiębiorcy pod warunkiem, że stosowny wniosek zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się bądź to decyzji o podleganiu bądź decyzji określającej. Nie będzie zatem miało znaczenie to, iż minęły już 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej. Rzecz jasna jeśli przedsiębiorca posiada nadal w ZUS zadłużenie za okres od 01 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. zasadniczą kwestią jest skłonienie ZUS do wydania choćby decyzji określającej - można uzyskać ten skutek poprzez złożenie wniosku o wydanie takiej decyzji. Gdy jednak ZUS takiej decyzji wydać nie chce Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Brodowska z pewnością znajdzie sposób by jednak ZUS zechciał taką decyzję wydać.