W zeszłym tygodniu, tj. 22 marca 2018 r., Prezydent RP Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw określanych przez rząd jako Konstytucja dla biznesu. Stanowi ona największą tak kompleksową reformę przepisów dotyczących działalności gospodarczej od kilkunastu lat. Większość z nich wejdzie w życie 30 dni po podpisaniu ustaw przez Prezydenta.

W obecnej sytuacji sytuacji osoby, na których ciąży kredyt we frankach szwajcarskich nie mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. W tym przypadku jedyną możliwością jest wniesienie do sądu powództwa przeciwko bankowi. Działanie takie obarczone jest jednak ryzykiem. Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Brodowska obecnie analizuje sprawy dwóch kredytobiorców. W każdym przypadku zespół kancelarii szacuje ryzyko, które przedstawia swoim klientom, bowiem sukces zależy od indywidualnej sytuacji, w jakiej znalazł się klient. W niniejszym artykule postaram się przedstawić pokrótce kto ma szansę na wygranie swojej sprawy w sądzie.

Już w roku 2016 znowelizowano szereg przepisów, których celem jest polepszenie pozycji pracownika. Pierwszą zmianą, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. jest wzrost minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Dotychczas tacy pracownicy mogli bowiem otrzymać minimalnie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę - w nowym roku podział na "starych" i "nowych" pracowników zostaje zniesiony.

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów zaaprobowany został projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości a dotyczący wydłużenie czasu na wznowienie postępowania cywilnego zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu. Dotychczasowy okres 5 lat był w wielu przypadkach zbyt krótki- szczególnie, gdy orzeczenie zostało zakwestionowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka na podstawie niezgodności z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny, ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw to początek rewolucji w dochodzeniu roszczeń na drodze cywilnej. I chociaż sądy mają trzy lata na dostosowanie się do nowych przepisów, to i tak kluczowy wydaje sie fakt, że ustawodawca otworzył drogę do elektronicznego załatwiania spraw w polskich sądach.

Co do zasady konsument, który zawarł umowę na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa może odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Nie jest w tym wypadku zatem istotne czy odstąpienie następuje w wyniku wadliwości dostarczonej rzeczy czy też naszego "widzimisię". Konsument nie ma obowiązku podawania przedsiębiorcy przyczyny odstąpienia od umowy, ponieważ może zrobić to w praktycznie każdym przypadku zachowując ustawowy termin 14 dni. Jednak w niektórych przypadkach odstąpienie od umowy jest niedopuszczalne bądź ograniczone. O wyjątkach od tej zasady więcej poniżej.

Jednym z aktualnych medialnie tematów ostatnich dni jest niewątpliwie obowiązywanie Ustawy o działalności antyterrorystycznej, która zmieniła m.in przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, wprowadzając obowiązek rejestracji kart prepaid. Co to oznacza dla konsumenta?